Φροντιστής για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

그리스어: Ελληνικά

개요

그리스어는 (사멸한 아나톨리아어파를 제외하면) 인도유럽어족 중 현존하는 가장 오래된 언어이다. 3,500여 년에 걸쳐 기록되어 온 역사를 지니고 있다. 오늘날 그리스어는 그리스, 키프로스, 불가리아, 알바니아, 북마케도니아, 이탈리아, 터키 등에서 약 1,500만 명의 사람들이 사용하고 있다. 이 외에 오스트레일리아 멜버른의 그리스인 이민자 공동체를 비롯한 전 세계의 여러 그리스인 이민자 공동체에서 사용한다. 그리스어의 문자인 알파와 베타에서 알파벳이란 단어가 만들어졌다.

문자

그리스 문자

문법